fbpx
Gilabert Miro Logo White

Energia Solar Tèrmica: Beneficis i Aplicacions

L’energia solar tèrmica aprofita la calor del sol per a diverses finalitats, com ara la producció d’aigua calenta i la generació d’energia mecànica i elèctrica. Aquesta tecnologia té aplicacions en calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària. A diferència de l’energia solar fotovoltaica, la tèrmica és més eficient i neta, reduint les d’altres fonts d’energia. Els col·lectors solars tèrmics es classifiquen segons la temperatura i poden ser de baixa, mitjana o alta temperatura.

tot sobre l'energia solar tèrmica

Com funciona l'energia solar tèrmica?

L’energia solar tèrmica aprofita la radiació solar per generar calor utilitzable en diverses aplicacions. El funcionament d’aquesta tecnologia es basa en l’ús de col·lectors solars, que capten i absorbeixen l’energia del sol i la transformen en calor. Els col·lectors solars tèrmics estan compostos per panells o tubs que contenen un fluid caloportador. Aquest fluid, generalment aigua o una barreja d’aigua i glicol, circula per l’interior dels panells o tubs, absorbint la calor solar.

Quan el fluid ha estat escalfat, es dirigeix ​​cap a un intercanviador de calor, on transfereix la seva energia tèrmica a un altre fluid, com aigua o aire. Aquest fluid calent es pot utilitzar per a diferents usos, com ara la producció d’aigua calenta sanitària, calefacció d’espais o fins i tot per generar energia elèctrica.

En el cas de la producció d’aigua calenta sanitària, el fluid calent s’emmagatzema en un dipòsit, a punt per ser fet servir a la llar o a instal·lacions comercials. En aplicacions de calefacció, el fluid calent es distribueix a través d’un sistema de canonades que escalfa l’aire o l’aigua dels radiadors o el terra radiant.

És important destacar que l’eficiència dels sistemes solars tèrmics depèn de factors com la ubicació geogràfica, la inclinació i l’orientació dels col·lectors i les condicions climàtiques. A més, el dimensionament adequat del sistema i la seva integració amb altres sistemes d’energia poden maximitzar-ne el rendiment i l’aprofitament.

Característiques de l'energia solar tèrmica

Sistemes solars tèrmics

Fes servir un dipòsit acumulador pressuritzat, que circula aigua de consum sense entrar en contacte amb l’atmosfera.

L’aigua de consum passa directament pels col·lectors solars, cosa que redueix costos i millora l’eficiència energètica. No obstant això, es poden presentar problemes en zones amb temperatures sota zero o amb alta concentració de sals minerals.

Es basa en la circulació natural d’aigua calenta a causa de les diferències de temperatura.

Utilitza una bomba per circular el fluid caloportador i garantir un major rendiment.

Aplicacions de l'energia solar tèrmica

  • Suport al sistema convencional de calefacció mitjançant col·lectors solars tèrmics i tancs d’emmagatzematge.
  • Utilització de col·lectors solars d’aire per calefaccions i ventilar habitatges, oferint beneficis en termes de cost, estalvi d’energia i qualitat de l’aire interior.

Climatització de piscines o piletes de natació, utilitzant col·lectors solars descoberts.

Es pot realitzar com a font de calor per a l’escalfament directe d’un fluid circulant, en processos amb requisits de baixa temperatura i com a font addicional per a l’escalfament del subministrament d’aigua per a calderes de vapor o la integració directa de l’escalfament solar en calderes de vapor industrials alimentades amb combustibles fòssils.

Avantatges de l'energia solar tèrmica

Font d'energia renovable

Baixa emissió de gasos contaminants

Estalvi econòmic

Àmplia varietat d'aplicacions

Baix manteniment

Col·lectors solars tèrmics: tipus i funcionament

Colectores de baja temperatura

Col·lectors de baixa temperatura

Els col·lectors de baixa temperatura són sistemes de plaques planes que s’utilitzen principalment per escalfar aigua. Aquests col·lectors capturen l’energia solar i la transfereixen a un fluid caloportador, que escalfa l’aigua al sistema. Són àmpliament usats en aplicacions residencials i comercials per a la producció d’aigua calenta sanitària.

Colectores de media temperatura

Col·lectors de temperatura mitjana

Els col·lectors de temperatura mitjana també són plaques planes que es fan servir per escalfar aigua o aire en aplicacions residencials i comercials. Aquests col·lectors són similars als de baixa temperatura, però són capaços d’assolir temperatures més altes. Poden ser utilitzats tant per a la producció daigua calenta sanitària com per a calefacció.

Colectores de alta temperatura

Col·lectors d'alta temperatura

Els col·lectors d’alta temperatura es caracteritzen per fer servir miralls o lents per concentrar la llum solar. Aquests sistemes de concentració permeten assolir temperatures molt elevades, cosa que els fa ideals per a la producció d’energia elèctrica. Els col·lectors d’alta temperatura s’utilitzen en grans instal·lacions de generació d’energia i requereixen un disseny més complex i sofisticat.

Consideracions sobre l'eficiència energètica als sistemes solars tèrmics

Manteniment adequat

Per garantir un rendiment òptim, és essencial fer un manteniment regular dels sistemes solars tèrmics. Això implica netejar els col·lectors solars de manera periòdica per evitar l'acumulació de brutícia, pols o qualsevol altre tipus d'obstrucció que pugui afectar-ne l'eficiència. Així mateix, cal revisar i ajustar els components del sistema per assegurar-ne el funcionament correcte.

Aïllament adequat

Un aspecte clau en l'eficiència energètica dels sistemes solars tèrmics és l'aïllament adequat dels dipòsits acumuladors d'energia. Un bon aïllament minimitza les pèrdues de calor, permetent que l'energia captada pels col·lectors solars es mantingui al sistema durant més temps. D'aquesta manera, es maximitza l'eficiència i es redueix la necessitat de reescalfar l'aigua o el fluid caloportador.

Disseny i dimensionament adequats

El disseny i dimensionament adequats del sistema són fonamentals per assegurar-ne l'eficiència energètica. Això implica considerar la ubicació geogràfica, la inclinació i orientació dels col·lectors solars, així com la capacitat d'emmagatzematge del sistema. Un disseny adequat permet un aprofitament més gran de la radiació solar i una millor distribució de la calor captada.

Ús eficient de l'aigua calenta

L'eficiència energètica als sistemes solars tèrmics també es relaciona amb l'ús eficient de l'aigua calenta. És important optimitzar-ne el consum, evitant deixar les aixetes obertes innecessàriament o utilitzant dispositius d'estalvi d'aigua. A més, es poden implementar sistemes de control i regulació per adaptar la producció d'aigua calenta a les necessitats reals i evitar deixalles.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?