fbpx

L’Unió Europea, com a referent mundial de la lluita contra el canvi climàtic, té un full de ruta cap a una economia baixa en carboni definida fins al 2050, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 80% respecte als nivells de 1990.

Amb la finalitat d’aconseguir aquesta meta, recentment s’estan reevaluant els objectius europeus per a 2030 per aconseguir:

  • 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació al 1990.
  • 32% de quota d’energies renovables.
  • 32,5% de millora de l’eficiència energètica.

La qualitat de l’aire és un dels altres factors que es tenen en compte, sobre les mesures per a la reducció de les emissions de determinants contaminants atmosfèrics com , sofre, òxids de nitrogen , amoníac i partícules fines.

Per la seva part, la Comissió Europea, subratlla el paper de l’economia circular en el procés de descarbonització, donant prioritat al reaprofitament dels residus biodegradables per a l’obtenció de biogàs o gas renovable a través de processos de digestió anaeròbica.

En aquest context, el gas renovable o biogàs d’origen biològic, es presenta com un clar aliat per a la consecució dels objectius d’emissions , en qualitat d’aire, penetració de renovables i economia circular.

El gas renovable suposa una clara oportunitat per a Europa i Espanya en particular donat el context de conscienciació en l’ús de les energies renovables i en la transformació de les economies, posant en valor els seus clars beneficis en termes mediambientals, socials , econòmics i de seguretat de subministrament.

Energies Renovables. El biogàs, clau per a l'economia circular | 2023

Què entenem per Gas Renovable o Biogàs?

L’energia renovable es aquella que prové de fonts renovables, per tant el balanç de CO2 es neutre, evitant així l’impacte ambiental i caracteritzant-se per ser un tipus de font d’energia inesgotable.

Coneixem com a gas renovable, qualsevol que procedeixi o sigui produït a partir de fonts renovables. Dins del sector energètic, la tecnologia més desenvolupada recau sobre el biometà o biogàs, obtingut mitjançant el procés de digestió anaeròbia de materials orgànics biodegradables, principalment residus orgànics domèstics, industrials , agrícoles, llots de depuradores, residus d’explotacions ramaderes, així com cultius energètics.

Com s’obté el biogàs o gas renovable?

Usos y beneficis

Energies Renovables. El biogàs, clau per a l'economia circular | 2023

La principal avantatge amb la que compta el biogàs davant d’altres alternatives, és que és totalment compatible amb els equips i instal·lacions que actualment utilitzen gas natural . Per tan, aquest fet afavoreix les accions a portar a terme per la descarbonització de l’economia, de forma immediata i sense grans inversions.

La utilització del gas renovable substituint o complementant al gas natural permet la substitució de combustibles més contaminants de forma urgent i immediata.

El gas renovable suposa una reducció substancial de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, el residu resultant del procés de digestió de la matèria orgànica, el digestat, és una excel·lent matèria prima per al seu ús com a fertilitzant orgànic d’origen renovable.

El tractament i la valorització dels residus de forma eficaç és un dels objectius perseguits al Paquet de Residus Europeu1 recentment aprovat, clarament alineat amb les polítiques d’economia circular, i per tant amb el desenvolupament del gas renovable.

1Directiva 2008/98/EC de residus

A més, com a part dels beneficis de l’ús del biogàs o gas renovable, podem citar:

  • Contribueix als objectius climàtics europeus reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Millora la gestió mediambiental de residus orgànics procedents d’explotacions ramaderes, llots de depuradores o la fracció orgànica dels residus orgànics urbans.
  • Generació de sinergies econòmiques amb la industria agroalimentària.
  • Reforça l’economia circular mitjançant l’aprofitament dels residus i la seva transformació en energia.

Segons un informe del mes d’octubre d’IDAE, el potencial d’aportació de biogàs a la demanda actual de gas natural domèstic/comercial pot arribar fins al 64%. Aquesta dada significa que l’aportació de biogàs a la xarxa de subministrament de gas a nivell nacional podria suposar més de dos terços del total del gas destinat a l’ús domèstic/comercial.

Font: Plan de Desarrollo de Gas Renovable -2018- SEDIGAS/Nedgia

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?