fbpx

Entenem per EPI (equip de protecció individual) com qualsevol dispositiu o mitjà que porti o disposi una persona amb l’objectiu de protegir-se contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat.

El més important

Els EPI’s han d’utilitzar-se com a part d’un programa global que abasti l’avaluació completa dels perills, la selecció i adequació correctes de l’equip, la formació i l’educació de les persones que han d’utilitzar-ho.

Gilabert Miró i els equips de protecció individual

Els EPI’s són elements essencials de tota estratègia de control del risc. A Gilabert Miró l’ús de EPI’s es recolza en un programa de protecció personal, coordinat pel nostre departament de Prevenció de Riscos Laborals, que garanteix el funcionament dels equips de protecció en les condicions d’ús previstes i que els qui han de portar-la sàpiguen usar-la correctament en la seva activitat laboral.

Seguretat laboral.¿Què es un EPI? | 2023

Els equips de protecció individual han d’utilitzar-se quan existeixen riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.

Per això vetllem a tot moment que els nostres treballadors disposin del material de protecció necessari perquè poden desenvolupar la seva activitat diària sense córrer cap tipus de risc inncecesari.

Què has de saber?

És bàsic que tots els EPI’s compleixin amb l’obligació per part del fabricant del marcat CE establertes en l’article 10 de el RD 1407/1992 de 20 de novembre (transposició de la Directiva 89/686/CEE, de 21 de desembre). El marcat CE es col·locarà i romandrà col·locat en cadascun dels EPI fabricats de manera visible, llegible i indeleble, durant el període de durada previsible o de vida útil del EPI.

Tots els EPIs han d’anar obligatòriament acompanyats d’un fullet informatiu del fabricador, on hauran de constar:

  • Nom i l’adreça del fabricador i/o del seu mandatari en la Comunitat Econòmica Europea.
  • Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció.
  • Rendiments aconseguits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels EPI.
  • Accessoris que es poden utilitzar en els EPIs i característiques de les peces de recanvi adequades.
  • Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents.
  • Data o termini de caducitat dels EP’s o d’alguns dels seus components.
  • Tipus d’embalatge adequat per transportar els EPIs.
  • Explicació de les marques, si les hi hagués.
  • Nom, adreça i nombre d’identificació dels organismes de control notificats que intervenen en la fase de disseny dels EPI’s
  • Aquest fullet d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en l’o les llengües oficials de l’Estat membre destinatari.

Font : http://www.insht.es/ , elaboración propia.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?